Union Freight Station Sacramento Northern Railroad, Sacramento, California, 1939