Ten-case retail display of Louis J. Foppiano Sonoma white Burgundy, vintage 1977.