St. Rose Catholic Church, 545 B Street, Santa Rosa, California, 1941