Salmon Creek Valley and farmhouse on Salmon Creek Road, Bodega, circa 1963