Boy Scouts embarking on a bus, Petaluma, California, 1940