Borba family, three women and three men, taken Thanksgiving Day 1936 on Dutton Avenue, Santa Rosa, California